TOKENS
VOTES for : argentinatls brkmichalsht cryptolions1 cryptosuviio eosbarcelona eosriobrazil eosvibesbloc goodblocktls southafrica1 swedencornet telosboston1 teloscentral telosmadrid1 telosmiamibp telosuknodes telosunlimit telosvoyager telosyasprod tlosafricabp votedutcheos votetelosusa
Showing 1 to 100 entries
ACTIONS
TRX BLOCK & DATE ACTION DATA MEMO
e708549443...
283555916
2024-02-21 08:08:29
goodblocktls -> ayetu 308.0000 TLOS
229f2c9ec1...
283555334
2024-02-21 08:03:38
goodblocktls -> eosio.stake 3.0000 TLOS stake bandwidth
229f2c9ec1...
283555334
2024-02-21 08:03:38

amount : 3
stake_net_quantity : 1
transfer : true
receiver : ayetu
from : goodblocktls
stake_cpu_quantity : 2
229f2c9ec1...
283555334
2024-02-21 08:03:38
goodblocktls -> eosio.ramfee 0.0015 TLOS ram fee
229f2c9ec1...
283555334
2024-02-21 08:03:38
goodblocktls -> eosio.ram 0.2817 TLOS buy ram
229f2c9ec1...
283555334
2024-02-21 08:03:38

receiver : ayetu
bytes : 6000
payer : goodblocktls
229f2c9ec1...
283555334
2024-02-21 08:03:38

owner :
waits :
keys :
   weight : 1
   key : PUB_K1_6t7hHZs64SU7MdSYTaiWpGEESCX989726KD16UjTjEnztWPQxe
threshold : 1
accounts :
creator : goodblocktls
active :
waits :
keys :
   weight : 1
   key : PUB_K1_6t7hHZs64SU7MdSYTaiWpGEESCX989726KD16UjTjEnztWPQxe
threshold : 1
accounts :
newact : ayetu
b805c295a3...
283555026
2024-02-21 08:01:04
goodblocktls -> eosio.names 1.0000 TLOS bid name a2
b805c295a3...
283555026
2024-02-21 08:01:04

bidder : goodblocktls
newname : a2
bid : 1.0000 TLOS
8ec1a5dbcb...
283554935
2024-02-21 08:00:19
goodblocktls -> eosio.names 0.0001 TLOS bid name atu
8ec1a5dbcb...
283554935
2024-02-21 08:00:19

bidder : goodblocktls
newname : atu
bid : 0.0001 TLOS
7d7660e106...
282651632
2024-02-16 02:12:53
goodblocktls -> eosio.names 1.0000 TLOS bid name ayetu
7d7660e106...
282651632
2024-02-16 02:12:53

bidder : goodblocktls
newname : ayetu
bid : 1.0000 TLOS
7b471442ec...
282651539
2024-02-16 02:12:06
eosio.bpay -> goodblocktls 91535.0767 TLOS Producer/Standby Payment
7b471442ec...
282651539
2024-02-16 02:12:06

owner : goodblocktls
2e06dc267a...
253448025
2023-08-30 19:50:44
goodblocktls -> hashlog.koy 100.0000 TLOS
cd12effac1...
253447824
2023-08-30 19:49:03
eosio.bpay -> goodblocktls 55522.9359 TLOS Producer/Standby Payment
cd12effac1...
253447824
2023-08-30 19:49:03

owner : goodblocktls
49bf809555...
237601816
2023-05-31 00:16:58

producer_key : PUB_K1_6jsTvTYkgjJ9adXegVuabWy8UyixfX2J12ueb2mFxwHVXLJUqD
producer : goodblocktls
location : 3990
url : https://goodblock.io
111b42222a...
237583857
2023-05-30 21:47:00

producer : goodblocktls
228b6d926c...
231717797
2023-04-26 21:21:13
goodblocktls -> eosio.evm 5000.0000 TLOS 0x5a3546Ef0467333d5f2176A2d13970032886139c
4cb916194c...
231717666
2023-04-26 21:20:08
eosio.bpay -> goodblocktls 19149.8711 TLOS Producer/Standby Payment
4cb916194c...
231717666
2023-04-26 21:20:08

owner : goodblocktls
394675baa9...
224365926
2023-03-15 07:30:05
goodblocktls -> gea 100.0000 TLOS
ed77f59713...
224365881
2023-03-15 07:29:42
goodblocktls -> koy 100.0000 TLOS
c5f0464974...
224365730
2023-03-15 07:28:26
goodblocktls -> eosio.stake 3.0000 TLOS stake bandwidth
c5f0464974...
224365730
2023-03-15 07:28:26

amount : 3
stake_net_quantity : 1
transfer : false
receiver : koy
from : goodblocktls
stake_cpu_quantity : 2
c5f0464974...
224365730
2023-03-15 07:28:26
goodblocktls -> eosio.ramfee 0.0008 TLOS ram fee
c5f0464974...
224365730
2023-03-15 07:28:26
goodblocktls -> eosio.ram 0.1526 TLOS buy ram
c5f0464974...
224365730
2023-03-15 07:28:26

receiver : koy
bytes : 4000
payer : goodblocktls
c5f0464974...
224365730
2023-03-15 07:28:26

owner :
waits :
keys :
   weight : 1
   key : PUB_K1_6DxMxTCTnGd5C8r1Zp5cjcApFCVCEezGzq2716a5LnY9q4Ydvt
threshold : 1
accounts :
creator : goodblocktls
active :
waits :
keys :
   weight : 1
   key : PUB_K1_6DxMxTCTnGd5C8r1Zp5cjcApFCVCEezGzq2716a5LnY9q4Ydvt
threshold : 1
accounts :
newact : koy
ea4475fcad...
224365480
2023-03-15 07:26:21
goodblocktls -> eosio.stake 3.0000 TLOS stake bandwidth
ea4475fcad...
224365480
2023-03-15 07:26:21

amount : 3
stake_net_quantity : 1
transfer : false
receiver : gea
from : goodblocktls
stake_cpu_quantity : 2
ea4475fcad...
224365480
2023-03-15 07:26:21
goodblocktls -> eosio.ramfee 0.0007 TLOS ram fee
ea4475fcad...
224365480
2023-03-15 07:26:21
goodblocktls -> eosio.ram 0.1335 TLOS buy ram
ea4475fcad...
224365480
2023-03-15 07:26:21

receiver : gea
bytes : 3500
payer : goodblocktls
ea4475fcad...
224365480
2023-03-15 07:26:21

owner :
waits :
keys :
   weight : 1
   key : PUB_K1_7RtYKS9BPAdeVs6BfVeXh9LbYLTSCprSyAtWV1mgYLdqWN8o1q
threshold : 1
accounts :
creator : goodblocktls
active :
waits :
keys :
   weight : 1
   key : PUB_K1_7RtYKS9BPAdeVs6BfVeXh9LbYLTSCprSyAtWV1mgYLdqWN8o1q
threshold : 1
accounts :
newact : gea
4bd8f84401...
224365166
2023-03-15 07:23:43
goodblocktls -> eosio.names 0.0100 TLOS bid name koyn
4bd8f84401...
224365166
2023-03-15 07:23:43

bidder : goodblocktls
newname : koyn
bid : 0.0100 TLOS
bbde3057f4...
224365001
2023-03-15 07:22:20
goodblocktls -> greenearthag 100.0000 TLOS
de4bb5d4db...
223993381
2023-03-13 03:44:04
goodblocktls -> greenearthag 0.1000 TLOS Testing tokens
cbe1df1a9c...
223993062
2023-03-13 03:41:25
goodblocktls -> eosio.stake 3.0000 TLOS stake bandwidth
cbe1df1a9c...
223993062
2023-03-13 03:41:25

amount : 3
stake_net_quantity : 1
transfer : false
receiver : datalogtests
from : goodblocktls
stake_cpu_quantity : 2
cbe1df1a9c...
223993062
2023-03-13 03:41:25
goodblocktls -> eosio.ramfee 0.0012 TLOS ram fee
cbe1df1a9c...
223993062
2023-03-13 03:41:25
goodblocktls -> eosio.ram 0.2277 TLOS buy ram
cbe1df1a9c...
223993062
2023-03-13 03:41:25

receiver : datalogtests
bytes : 6000
payer : goodblocktls
cbe1df1a9c...
223993062
2023-03-13 03:41:25

owner :
waits :
keys :
   weight : 1
   key : PUB_K1_7ibyYHHEWy5b5YDyESPNPQBzDSLPUG5Ry5BtSxdHR9RvcGiF4M
threshold : 1
accounts :
creator : goodblocktls
active :
waits :
keys :
   weight : 1
   key : PUB_K1_7ibyYHHEWy5b5YDyESPNPQBzDSLPUG5Ry5BtSxdHR9RvcGiF4M
threshold : 1
accounts :
newact : datalogtests
8dd14412fa...
223992646
2023-03-13 03:37:57
goodblocktls -> eosio.stake 3.0000 TLOS stake bandwidth
8dd14412fa...
223992646
2023-03-13 03:37:57

amount : 3
stake_net_quantity : 1
transfer : false
receiver : greenearthag
from : goodblocktls
stake_cpu_quantity : 2
8dd14412fa...
223992646
2023-03-13 03:37:57
goodblocktls -> eosio.ramfee 0.0012 TLOS ram fee
8dd14412fa...
223992646
2023-03-13 03:37:57
goodblocktls -> eosio.ram 0.2277 TLOS buy ram
8dd14412fa...
223992646
2023-03-13 03:37:57

receiver : greenearthag
bytes : 6000
payer : goodblocktls
8dd14412fa...
223992646
2023-03-13 03:37:57

owner :
waits :
keys :
   weight : 1
   key : PUB_K1_7RtYKS9BPAdeVs6BfVeXh9LbYLTSCprSyAtWV1mgYLdqWN8o1q
threshold : 1
accounts :
creator : goodblocktls
active :
waits :
keys :
   weight : 1
   key : PUB_K1_7RtYKS9BPAdeVs6BfVeXh9LbYLTSCprSyAtWV1mgYLdqWN8o1q
threshold : 1
accounts :
newact : greenearthag
6e7156589b...
223991859
2023-03-13 03:31:23

amount : 10000.0000 TLOS
from : goodblocktls
34201abcec...
223991819
2023-03-13 03:31:03
goodblocktls -> eosio.rex 10000.0000 TLOS deposit to REX fund
34201abcec...
223991819
2023-03-13 03:31:03

owner : goodblocktls
amount : 10000.0000 TLOS
542ceefffb...
223952156
2023-03-12 22:00:27
goodblocktls -> eosio.stake 3.0000 TLOS stake bandwidth
542ceefffb...
223952156
2023-03-12 22:00:27

amount : 3
stake_net_quantity : 1
transfer : true
receiver : beverlyhills
from : goodblocktls
stake_cpu_quantity : 2
542ceefffb...
223952156
2023-03-12 22:00:27
goodblocktls -> eosio.ramfee 0.0039 TLOS ram fee
542ceefffb...
223952156
2023-03-12 22:00:27
goodblocktls -> eosio.ram 0.7594 TLOS buy ram
542ceefffb...
223952156
2023-03-12 22:00:27

receiver : beverlyhills
bytes : 20000
payer : goodblocktls
542ceefffb...
223952156
2023-03-12 22:00:27

owner :
waits :
keys :
   weight : 1
   key : PUB_K1_5PEHNYjWFVVpRnw96aMktipE8Atg787m2a8tc8HGs6WkTjbjDv
threshold : 1
accounts :
creator : goodblocktls
active :
waits :
keys :
   weight : 1
   key : PUB_K1_5PEHNYjWFVVpRnw96aMktipE8Atg787m2a8tc8HGs6WkTjbjDv
threshold : 1
accounts :
newact : beverlyhills
72a83eb8d8...
223798696
2023-03-12 00:37:48
goodblocktls -> eosio.names 0.9000 TLOS bid name koy
72a83eb8d8...
223798696
2023-03-12 00:37:48

bidder : goodblocktls
newname : koy
bid : 0.9000 TLOS
8da1498111...
223798666
2023-03-12 00:37:33
goodblocktls -> eosio.names 1.0000 TLOS bid name gea
8da1498111...
223798666
2023-03-12 00:37:33

bidder : goodblocktls
newname : gea
bid : 1.0000 TLOS
e06374e091...
223798542
2023-03-12 00:36:31
eosio.bpay -> goodblocktls 23740.2150 TLOS Producer/Standby Payment
e06374e091...
223798542
2023-03-12 00:36:31

owner : goodblocktls
1760ca8321...
213447343
2023-01-11 01:11:03

amount : 650000.0000 TLOS
from : goodblocktls
1760ca8321...
213447343
2023-01-11 01:11:03
goodblocktls -> eosio.rex 650000.0000 TLOS deposit to REX fund
1760ca8321...
213447343
2023-01-11 01:11:03

owner : goodblocktls
amount : 650000.0000 TLOS
c477e0bd2d...
213447221
2023-01-11 01:10:02
goodblocktls -> eosio.stake 3.0000 TLOS stake bandwidth
c477e0bd2d...
213447221
2023-01-11 01:10:02

amount : 3
stake_net_quantity : 1
transfer : false
receiver : goodblocktls
from : goodblocktls
stake_cpu_quantity : 2
31c3b17fca...
213447157
2023-01-11 01:09:30
goodblocktls -> eosio.ramfee 0.1881 TLOS sell ram fee
31c3b17fca...
213447157
2023-01-11 01:09:30
eosio.ram -> goodblocktls 37.6053 TLOS sell ram
31c3b17fca...
213447157
2023-01-11 01:09:30

bytes : 1000000
account : goodblocktls
d2211a4544...
213447027
2023-01-11 01:08:25
goodblocktls -> eosio.ramfee 0.5000 TLOS ram fee
d2211a4544...
213447027
2023-01-11 01:08:25
goodblocktls -> eosio.ram 99.5000 TLOS buy ram
d2211a4544...
213447027
2023-01-11 01:08:25

receiver : goodblocktls
quant : 100
payer : goodblocktls
df50a49a6b...
213446916
2023-01-11 01:07:29
eosio.bpay -> goodblocktls 13806.7189 TLOS Producer/Standby Payment
df50a49a6b...
213446916
2023-01-11 01:07:29

owner : goodblocktls
18cd956fe1...
213446356
2023-01-11 01:02:49

amount : 100.0000 TLOS
from : goodblocktls
18cd956fe1...
213446356
2023-01-11 01:02:49
goodblocktls -> eosio.rex 100.0000 TLOS deposit to REX fund
18cd956fe1...
213446356
2023-01-11 01:02:49

owner : goodblocktls
amount : 100.0000 TLOS
5878effa98...
207415340
2022-12-07 02:24:32
eosio.bpay -> goodblocktls 102649.0008 TLOS Producer/Standby Payment
5878effa98...
207415340
2022-12-07 02:24:32

owner : goodblocktls
92ca56d3c4...
203472890
2022-11-14 05:45:07

producer_key : PUB_K1_6jsTvTYkgjJ9adXegVuabWy8UyixfX2J12ueb2mFxwHVXLJUqD
producer : goodblocktls
location : 3990
url : https://goodblock.io
73fcfe239a...
203437847
2022-11-14 00:52:26

producer_key : PUB_K1_6jsTvTYkgjJ9adXegVuabWy8UyixfX2J12ueb2mFxwHVXLJUqD
producer : goodblocktls
location : 3990
url : https://goodblock.io
34429c7973...
197798825
2022-10-12 07:52:23

level :
actor : goodblocktls
permission : active
proposer : jessetest321
proposal_name : antelope31
31b902af58...
188417673
2022-08-18 22:04:24
goodblocktls -> eosio.names 10.0000 TLOS bid name leap
31b902af58...
188417673
2022-08-18 22:04:24

bidder : goodblocktls
newname : leap
bid : 10.0000 TLOS
ea16cf87d0...
181703870
2022-07-11 00:31:30

producer_key : PUB_K1_6jsTvTYkgjJ9adXegVuabWy8UyixfX2J12ueb2mFxwHVXLJUqD
producer : goodblocktls
location : 3990
url : https://goodblock.io
fa6a6b44da...
171755972
2022-05-14 07:17:24
goodblocktls -> eosio.evm 1000.0000 TLOS 0xdf1b5845f929dc8e07285e84d643c7009607d6fc
e59c658e94...
164192694
2022-03-31 10:29:05
goodblocktls -> tlos 1000.0000 TLOS
53d61070d5...
164192220
2022-03-31 10:24:56
goodblocktls -> eosio.stake 3.0000 TLOS stake bandwidth
53d61070d5...
164192220
2022-03-31 10:24:56

amount : 3
stake_net_quantity : 2
transfer : true
receiver : tlos
from : goodblocktls
stake_cpu_quantity : 1
53d61070d5...
164192220
2022-03-31 10:24:56
goodblocktls -> eosio.ramfee 0.0007 TLOS ram fee
53d61070d5...
164192220
2022-03-31 10:24:56
goodblocktls -> eosio.ram 0.1224 TLOS buy ram
53d61070d5...
164192220
2022-03-31 10:24:56

receiver : tlos
bytes : 3200
payer : goodblocktls
53d61070d5...
164192220
2022-03-31 10:24:56

owner :
waits :
keys :
   weight : 1
   key : PUB_K1_5SyrGyCxqDJP7zTHUbHToDkZsRJBcaufYfivX6Wy3zrofJKkoH
threshold : 1
accounts :
creator : goodblocktls
active :
waits :
keys :
   weight : 1
   key : PUB_K1_5SyrGyCxqDJP7zTHUbHToDkZsRJBcaufYfivX6Wy3zrofJKkoH
threshold : 1
accounts :
newact : tlos